– Røros skole har ikke midler nok til lovlig drift fra høsten av

Røros skole.

 

Publisert Sist oppdatert

Nå må politikerne i Røros kommune våkne! Enten vil Røros skole ende opp med å bli drevet ulovlig fra august 2024, ellers må politikerne ta tak og finne midler og løsninger til en lovlig drift. Røros skole er langt fra sikret å kunne drives på lovlig vis fra høsten 2024, med altfor lite penger bevilget til å kunne oppfylle minstekrav om lærernorm, de vil altså komme under krav om grunnbemanning. 

Nok pedagoger og assistenter som kjenner elevene er det mest grunnleggende som trengs for å kunne tilby en god og trygg skolehverdag for elevene. Vi vet det mangler inntil fire undervisningsårsverk, så det ser nå ut til at det vil bli verre enn vi fryktet. Det betyr at de mangler ressurser til inntil ti ansatte fagarbeidere/ assistenter. Opplæringsloven §17-1, som stiller krav om kompetanse i skolen, sier at kommunen skal sørge for rett og nødvendig kompetanse i skolen. Hvor er satsingen på Røros skole, som er hovedskolen i kommunen?

Røros skole har ikke midler nok til lovlig drift fra høsten av, og det uavhengig av om Glåmos skole skal bestå eller ikke. For lite ansatte vil bety mindre kapasitet til å kunne følge opp behov som er lovpålagte, som sakkyndige vurderinger etter særlige behov og rett til tilrettelagt opplæring. Det er ingen hemmelighet at dette vil først gi reduserte ressurser til å kunne favne de mest sårbare, elever som har særlige behov og elever som trenger støtte av voksne både i undervisningstilbudet og i overganger mellom timer og aktiviteter. 

Det er ingen tvil om at dette vil ramme læringsvilkår for å kunne tilby en best mulig skole. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke det psykososiale miljøet generelt, underbemanning betyr gjerne mer uro og kan oppleves utrygt og vil ha alvorlige konsekvenser for elever og ansatte. Skolen har ikke virkar-ressurser ved fravær, det er både lovbrudd og vil klart være belastende for både ansatte og elever.

Hva er nå planen til politikerne for å kunne gi et forsvarlig skoletilbud for alle barn i Røros kommune? Skal barna miste tilbud innen kultur og idrett?

Vi i FAU Røros skole har invitert politikere i kommunestyret til møte på mandag 27. mai, for å kunne informere om situasjonen ved Røros skole og få stille spørsmål. Hvordan kan vi forebygge utenforskap og skape gode læringsarenaer med inkludering, dersom det mangler store ressurser til skolen og vilje til å gi dem en trygg skolehverdag? Hvordan kan vi utkjempe kampen for de grønne hjertene hvis det ikke er nok voksne til stede på den arenaen hvor barna oppholder seg lengst i hverdagen? En trygg skolehverdag og «til det beste for barnet», skal vel gjelde for alle elever ved skoler i Røros kommune?

Vi i Foreldrerådsutvalget opplever at foresatte reagerer sterkt på hvor dårlige ressurser det gis til å kunne drive skolen innenfor lovpålagte rammer. Det juridiske ansvaret ligger på skolens eier, og tilbudet ved den store sentralskolen i Røros kommune må være bra nok for at folk skal ønske å bo i kommunen.

Politikere i kommunen må forstå at det faktisk er helt krise for Røros skole fra høsten av, hvis det skal drives med flere lovbrudd og på bekostning av våre elever. Så lenge den økonomiske situasjonen blir så dårlig og det skjæres ned til beinet, vil det ikke friste noen å sende barna sine på en skole som ikke kan favne alle og gi alle et godt nok tilbud.

Etter Opplæringsloven § 28-1, kommunen sitt juridiske og økonomiske ansvar, slås det fast at det som hovedregel er kommunen som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæringen. Det betyr at det er kommunen som er økonomisk og juridisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen. Dette innebærer å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for å oppfylle krava i lova. 

Politikernes lovnad om å finne midler til drift av Røros skole, slik vi fikk i 2020, er langt fra å bli oppfylt – år etter år kjemper ledelsen ved Røros skole om midler til å ha grunnbemanning. Det er tydelig mye feilinformasjon som rår, ettersom politikere uttaler seg om at det er krav som blir oppfylt, og at skolene i Røros kommune kan bare dele på ressursene viser manglende kunnskap om hvordan en læringsarena for barn skal drives på forsvarlig måte.

Å hevde at lærernormen ved Røros skole blir oppfylt ved benytting av «overskudd» av lærerressurser fra Brekken og Glåmos skole, medfører ikke riktighet.

Skolen bør ha nok fast ansatte for å kunne drive ansvarlig, det vil si å dekke elevenes behov og være nok voksne til stede for elevene, både pedagoger og assistenter, som har et stort ansvar for å gi tilpasset undervisning og å kunne legge til rette for et trygt psykososialt miljø for elevene i skolen. Det er også viktig å huske på, i tillegg til krav om rett og nødvendig kompetanse, relasjonsbygging mellom elever og pedagogen/ fagarbeider, og den kunnskapen om individuelle behov eller om trinnet bygges opp over tid. 

Ringvirkningene for samfunnet blir desto større dersom det kuttes og spares i budsjettet til Røros skole.

 

Powered by Labrador CMS