– Unødvendig og uheldig av enkelte lokale politikere å formulere seg som om Røros skole grabber til seg midler som kunne blitt brukt på Glåmos skole

Røros skole

 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi i FAU Røros skole må og skal kjempe for Røros skole, det er vårt mandat og det er viktig for oss at feilinformasjon ikke får fotfeste. I dag foreligger en høring om nedleggelse av Glåmos skole, men det blir ikke riktig å belyse det som en intern kommunal konkurranse om penger til forsvarlig drift av en skole. 

Det er ikke slik at Røros skole er skyld i denne høringen, og det er unødvendig og uheldig av enkelte lokale politikere å formulere seg som om Røros skole grabber til seg midler som kunne blitt brukt på Glåmos skole. Utfallet av denne høringen og saken forøvrig vedgår ikke forholdene ved Røros skole, og FAU Røros vil minne politikerne på at det å sette likhetstegn mellom ansvarlig drift av Røros skole og nedleggelse av Glåmos skole kun vil føre til å skape splid og ufred mellom to bygder og to utdanningsinstitusjoner, hvis formål er å være til gagn for alle innbyggerne i Røros kommune.

Vi i FAU Røros skole er meget bekymret for at Røros skole ikke vil ha penger til å kunne drive forsvarlig, da det mangler penger til fire heltids lærerstillinger og fire heltids fagarbeider-/assistentstillinger fra høsten 2024. Dette utgjør rundt regnet tre millioner kroner fordelt på de fem månedene som er igjen av kommunens budsjettår. Og så vil vi trolig igjen se utfordringene for kommende budsjettår 2025.

Vi ser politikere uttaler seg om det å innfri lærernorm på skolen, men de bør vite at det ikke i seg selv er nok for å oppfylle kravene om en ansvarlig drift av skolen. Kommunen og politikerne må ta ansvar for at det bevilges nok midler slik at skolens ledelse kan oppfylle krav om nok ansatte etter behov på hvert trinn, og er lovpålagt å kunne tilby et skoletilbud etter sakkyndige vurderinger og tilpasset opplæring for elevene etter opplæringsloven paragraf 11-1.

Skolen bør ha nok fast ansatte for å kunne drive ansvarlig, det vil si å dekke elevenes behov og være nok voksne til stede for elevene, både pedagoger og assistenter, som har et stort ansvar for å gi tilpasset undervisning og å kunne legge til rette for et trygt psykososialt miljø for elevene i skolen. Å hevde at lærernormen ved Røros skole blir oppfylt ved benytting av «overskudd» av lærerressurser fra Brekken og Glåmos skole medfører ikke riktighet. Når det mangler penger til fire årsverk fra høsten 2024, blir det bekymringsfullt liten bemanning. Vi mener politikerne må ta ansvar for å bevilge nok penger til at ledelsen i skolen skal kunne ivareta elever og ansatte. Statsforvalter ble koblet inn høsten 2023, noe som tvang politikerne til å finne penger til forsvarlig drift av Røros skole.

Hvis ikke lover blir fulgt, vil kommunen få bøter, for ikke å snakke om at det går ut over elevene, og det blir meget sårbart for elever med særlige behov og for det psykososiale miljøet generelt. Det er også viktig å huske på, i tillegg til krav om rett og nødvendig kompetanse, relasjonsbygging mellom elever og pedagogen/ fagarbeider, og den kunnskapen om individuelle behov eller om trinnet bygges opp over tid. Ringvirkningene for samfunnet blir desto større dersom det kuttes og spares, slik at kommunen ikke gjør en tidlig innsats som ivaretar barn og ungdommer i skolen. I ny opplæringslov paragraf 17-7 står det at skolen skal ha tilgang på vikarer ved vanlig drift og forventet fravær, noe som blir vanskelig når det kuttes til beinet med ressurser, og vikarer er vanskelig å få tak i. Det utvides også til rett på «personlig assistent» og mulighet til å kunne delta i opplæring eller få tilfredsstillende utbytte av opplæringa paragraf 11-4. Nye regler vedrørende intensiv opplæring paragraf 1-4 gjelder for elever fra 1.-4. tinn og handler om å ha ressurser til å kunne gjennomføre gode tiltak på småtrinnet, slik at færre elever blir hengende etter.

Vi i FAU Røros tar avstand fra denne politiske debatten der det virker som det er greit å sette skolene og samfunnet opp mot hverandre. FAU Røros har vært i kontakt med FAU Glåmos skole, og de vet at vår jobb ikke er å ytre meninger for og imot eventuell nedleggelse, men å jobbe for et godt tilbud for elever som går på Røros skole og representere de foresatte.

Powered by Labrador CMS