– Røros kommune bryter loven dersom grunnskolen ikke kan oppfylle lærernormen

FORSVARER: Røros FAU, her ved leder Stine Skjemstad og nestleder Freyja Siv Berger, har som oppgave å kjempe for elevene ved Røros skole. – Det finnes per i dag ikke nok midler til lovlig drift, slik kan vi ikke ha det, mener de.
KREVER SVAR: Røros FAU, her ved leder Stine Skjemstad (t.v.) og nestleder Freyja Siv Berger, krever svar fra de folkevalgte på hvordan barna ved Røros skole skal få et forsvarlig tilbud i åra framover.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi forventer nå at kommunens politikere tar ansvar for at også hovedskolen kommunen får midler til lovlig drift.

Under kommunestyremøte i Storstuggu 30. mai 2024 ble det på nytt vedtatt; «Vedtak fra 2020 om å frede skolestrukturen fram til 2027 opprettholdes».

Nå er vi i FAU ved Røros skole veldig spente på hvordan politikerne i kommunestyret tenker å løse de økonomiske utfordringene, for å sikre Røros skole de midlene som er blitt lovet tidligere. I oktober 2020 gjorde kommunestyret et vedtak om å opprettholde skolestrukturen i kommunen, til tross for stram økonomi. Økonomiplan for perioden 2021-2024 ble behandlet og vedtatt på kommunestyremøtet i november 2020, og Røros skole ble lovet å bli ivaretatt.

Vi må kunne ivareta elevene ved Røros skole.

Vi viser til tidligere vedtak om skolestruktur i kommunen, og forventer nå at det kjempes for Røros skole også, og at politikerne som slo ring om Glåmos skole for å ivareta alle kommunens elever ikke gjør mer forskjell, men slår ring om Røros skoles elever også. For det er en viss forskjell allerede, siden summen som tilfaller hver enkelt elev ved Røros skole er betydelig mindre enn en elev ved Glåmos skole, faktisk under halvparten.

Igjen må Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og ledelsen ved Røros skole kjempe for å få midler nok til å drive skolen forsvarlig og påpeke hvor lite langsiktig det faktisk planlegges og følges opp for å kunne tilby stabilitet og en målrettet satsing på hovedskolen i kommunen. Igjen og igjen virker det som ledelsen og de ansatte i Røros skole sitter igjen med utfordringene for å finne løsninger på en håpløs kabal som per i dag ikke vil gå opp.

Kjære politikere i kommunen, hvordan kan vi sammen forebygge utenforskap og skape gode læringsarenaer med inkludering, dersom det mangler store ressurser til den største grunnskolen på Røros, og vilje til å gi dem en trygg skolehverdag? Oppdragelse er foreldre/foresattes hovedansvar, men hvordan kan samfunnet sammen utkjempe kampen for de grønne hjertene, hvis det ikke er nok voksne til stede på den arenaen hvor barna oppholder seg lengst i hverdagen?

«Plan for et trygt og godt skolemiljø» ble revidert og vedtatt i 2021 som et verktøy for forebyggende arbeid og håndtering av mobbing. Hvordan skal man klare å følge opp slike planer dersom det ikke er sikret nok ressurser i skolen til å følge opp elevene?

Hvor er satsingen på den største grunnskolen i kommunen?

Det er varslet at det mangler inntil fire undervisningsårsverk. Hvis det mangler ressurser til inntil ti ansatte fagarbeidere/assistenter, hvordan skal skolen kunne ivareta alle elevene? Vi vet det blir spesielt sårbart for elever med særlige behov, og muligheten for å kunne legge til rette for et godt psykososialt miljø for alle elever, med trygge, forutsigbare rammer.

Den nye opplæringsloven (trer i kraft 1. august 2024 red. anm.) paragraf 17 -1 «Krav om kompetanse i skolen» sier at kommunen skal sørge for rett og nødvendig kompetanse i skolen. Skolen er lovpålagt å følge opp sakkyndige vurderinger og gi elever tilpasset opplæringstilbud etter kapittel 11 i den nye opplæringsloven, som lyder slik:

«Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at opplæringa er tilpassa, det vil si at elevene får et tilfredsstillende utbytte av opplæringa uavhengig av forutsetninger, og at alle skal få utnytte og utvikle evnene sine.»

Hvor er respekten for elevene og deres framtid når de ikke blir satset på?

Hvordan skal man legge til rette for danning og lærelyst uten nok ansatte på en skole? Budsjettprosessen for skolen er alt i gang, men hvordan skal det løses for kommende skoleår? En forutsigbarhet i et lengre strekk er nødvendig for å få kabalen til å gå opp hvert år.

For få ansatte vil bety mindre kapasitet til å kunne følge opp behov som er lovpålagte, som sakkyndige vurderinger etter særlige behov og rett til tilrettelagt opplæring. Det er ingen tvil om at dette vil ramme læringsvilkår for å kunne tilby en best mulig skole. Dette betyr reduserte ressurser til å kunne favne de mest sårbare, mange elever som trenger støtte av voksne, både i undervisningstilbudet og i overganger mellom timer og aktiviteter.

Lærernorm er lovpålagt, og Røros kommune bryter loven dersom grunnskolen ikke kan oppfylle denne normen. Det vil berøre hele samfunnet dersom skolen nedprioriteres, og det går på bekostning av elevenes utdanning og en trygg skolehverdag. Vi frykter nå at det går utover tilbud for barn ellers også, husk da hvor viktig det er med god kulturskole og at vi trenger det fantastisk gode tilbudet på ungdomsklubben.

Til kommunestyret i Røros kommune:

Vi er nå meget bekymret for at våre elever i Røros skole ikke skal bli ivaretatt. Hvordan har dere tenkt å løse de økonomiske utfordringene som skolen står i, og vil skolen få nok midler til å drifte lovlig fra høsten 2024, med nok ansatte? Vi må ha konkrete planer for veien videre. Har dere en plan nå som vi er ved å havne på ROBEK-lista?

En skole uten nok ansatte til å favne behov og sikre trygghet i hverdagen, belaster alle elever, ansatte og foreldre som kjenner på dette stresset.

Powered by Labrador CMS