Fruhaugen ut på høring:

– Det vekker oppsikt når Senterpartiet av alle, snur ryggen til landbruket

.
KRITISK: Per Morten Hoff stiller blant annet spørsmål om hva Senterpartiet sentralt mener, når en fylkestopp «taler eget partiprogram midt imot».

I dette leserbrevet kommer Per Morten Hoff med kritikk mot Senterpartiet og Guri Heggem i forbindelse med behandlinga av saken om Fruhaugen i kommunestyret forrige torsdag, der flertallet vedtok å sende de to alternative planforslagene for Fruhaugen ut på høring.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Guri Heggem (Sp) svarer på kritikken nederst i saken.

Senterpartiet på Røros gikk mot sitt eget partiprogram under behandlingen i kommunestyret den 22.6 i plansaken om Fruhaugen. De valgte å støtte hytteutbygging framfor beite og interessene til folket i bygda. Det vekker oppsikt når Senterpartiet av alle, snur ryggen til landbruket og rammer det største bruket i Røros kommune med 360 dyr på båsen.

Det blir ikke mindre oppsiktsvekkende at det var Senterpartiets andrekandidat til Fylkestingsvalget i Trøndelag Guri Heggem, som fremførte et varmt forsvar for et arealmessig stort hyttefelt på Fruhaugen. Dermed fulgte Senterpartiet opp sin stemmegiving fra planutvalget.

 I Senterpartiets partiprogram står følgende: «Landbruket er avhengig av at naturen er i økologisk balanse. Landbruksnæringa er avhengig av å minimere belastninga på natur og miljø. Tilgang til utmark med gode og samanhengande beiteareal er ein viktig føresetnad for norsk husdyrproduksjon. Utmarksbeite er viktig for at Noreg skal oppretthalda mattryggleiken og ta vare på biologisk mangfald.»

Sitt eget partiprogram valgte listetoppen Heggem å gi fyken. Hva kan ligge under en slik beslutning?

Det ble gjort et poeng fra partiets side at det var en demokratisk rett å få et planforslag ut på høring. Dessverre betyr ikke det annet enn at man i prinsippet er for forslaget, nettopp fordi Heggem i sitt innlegg gav uttrykk for at hun støttet kommunedirektørens innstilling helhjertet.

Lokale protester har prellet av som vann på gåsa på kommunal- og fylkespolitikeren Guri Heggem. Fra talerstolen fremsatte hun en hårreisende og usann påstand om at personer er presset til å skrive under på lista mot utbygging av Fruhaugen. Alle som har jobbet med underskriftslista kan garantere at ingen som har skrevet seg på - er blitt presset til det. Direkte usannheter bør Heggem holde seg for god til. Jeg skjønner godt at hun ikke så en eneste av sine over 50 oppmøtte sambygdinger i øynene når du gikk inn til kommunestyremøtet.

Heggem påsto videre i kommunestyremøtet at hun er blitt stemplet som korrupt. En fryktelig påstand om det er riktig. Ingen har sett eller hørt noe om en slik alvorlig og hårreisende påstand. Hvor kommer dette fra? En så alvorlig beskyldning burde vekke betydelig oppmerksomhet. Blander Heggem spørsmål om habilitet med korrupsjon? I så fall en grov misforståelse. Alle politikere bør vurdere sin habilitet i konkrete saker og ikke minst tåle spørsmål om det. Det har vi lært mye om de siste dagene. 

At Heggem jobber i Næringshagen for Rørosregionen er ingen hemmelighet. Det er heller ikke det faktum at tiltakshaver har kjøpt tjenester av Næringshagen vedrørende tiltaket Fruvollen AS, noe han selv har opplyst om. Selv om Heggem ikke skulle ha jobbet direkte med tiltakshaver, er det så få ansatte i Næringshagen at inhabilitet kan inntreffe. Det samme gjelder vennskapet med tiltakshaver. Å være inhabil betyr at man ikke kan behandle en sak på grunn av tilknytningen til enten en sak eller personer, fordi det kan svekke tilliten til at man er objektiv. Dette gjelder også saksforberedelsene. Det kritikkverdige ligger ikke i det å være inhabil, men det å ikke fratre ved inhabilitet. Statsforvalteren skriver følgende: «Tjenestemenn/folkevalgte er inhabil dersom de er leder eller har ledende stilling i et selskap som er part i en sak.» Definisjonen på ledende stilling er at man kan ta selvstendige beslutninger. Fruvollen AS er Næringshagebedrift. På hjemmesiden til Næringshagen går det fram at rådgiverne skal jobbe tettere i team så flere kan ivareta målbedriftene. Med kun åtte ansatte er det vanskelig å unngå inhabilitet. Det fremheves også at Heggem jobber med nettverksprosjekter med grønn profil. Der finner vi blant annet Interreg Source som Fruvollen AS er en del av ifølge tiltakshaver. Det er ikke unaturlig om det kan ha blitt stilt spørsmål om Heggems habilitet.

Hva mener Senterpartiet sentralt når en fylkestopp taler eget partiprogram midt imot? Er det en radikal kursendring på gang siden programmet fravikes, eller er det andre forhold? Dette bør både Fylkesleder Ole Herman Sveian og sentralstyret i Senterpartiet klargjøre før valget. 

Nå blir det høring og andre gangs behandling i kommunestyret. Her kan Senterpartiet fortsatt redde sin troverdighet i landbrukspolitikken - med en real håndbrekksving.

Per Morten Hoff

Utbyggingsmotstander av Fruhaugen

Dette svarer Guri Heggem (Sp):

Om partiprogrammet: 

– Senterpartiet snur ikke ryggen til landbruket og jeg kjenner meg godt igjen i sitatet fra partiprogrammet. Senterpartiet har i denne saken stemt for å sende en reguleringsplan ut på første gangs høring. Det er det eneste vi har tatt stilling til. Som jeg sa i innlegget mitt mener jeg det er viktig å få et planforslag ut på høring for å få en demokratisk og bred tilnærming til det som er foreslått, både fra privatpersoner, næringsdrivende, lag og organisasjoner og offentlige myndigheter. Høringsrunder er noe av det viktigste vi har i et lokaldemokrati, da kan alle som har en mening og et syn på en sak få si sin mening og svaret blir offentliggjort. Min rolle som folkevalgt er å høre på alle, og da må alle få tilgang til å si sin mening. Det får vi gjennom en høringsrunde.  

Om underskriftslista: 

– Jeg forteller om det jeg har fått fortalt. Jeg synes det er viktig å få fram at det ikke er alle innbyggerne i Galåen/Engan som har skrevet under. Disse har også en stemme.

Om korrupsjon:

Jeg har blitt oppringt av redaktøren i Fjell-Ljom to ganger de siste to årene med spørsmål om jeg vil kommentere påstander om at jeg skal ha fått betaling fra tiltakshaver. Dette kan bekreftes av redaktøren. 

[red.adm. Redaktør Nils Kåre Nesvold bekrefter dette. Heggem er spurt om hun er involvert i Fruhagenprosjektet i forbindelse med at hun jobber i Næringshagen. Dette var på bakgrunn av påstander fra kilder. Heggem avviser at hun er involvert i dette prosjektet på noen som helst måte.]

Om min arbeidsgiver og habilitet: 

– Jeg har pro tempore 90 prosent permisjon fra jobben min som rådgiver. Dette kan bekreftes av daglig leder. Den resterende 10 prosent er knyttet til prosjektet «Green Flyway». Jeg har ikke en ledende stilling i selskapet. Jeg har nøye vurdert min habilitet i saken, sånn som vi gjør i alle andre prosjekter og kundeforhold og har ingen rolle i prosjektet Source. Per Morten Hoff sier videre at «vennskapet med tiltakshaver» er problematisk. Hva han legger i dette får stå for hans regning, jeg synes det er oppsiktsvekkende at han skal ha innsikt i min omgangskrets. Jeg kan bekrefte at tiltakshaver og jeg ikke er nære venner, selv om det skal være unødvendig å svare på. 

[red.adm. Fjell-Ljom har sendt Per Morten Hoffs leserbrev til Ole Herman Svean, Fylkesleder i Senterpartiet, for et tilsvar]

 

 

Powered by Labrador CMS