Direkte fra klokka 18:

Se kommunestyremøte i fra Røros 

På sakslista står blant annet en rekke valg, tertialrapport og en søknad om fritak fra politiske verv. 

Publisert

Sakslista

 • 81/23 GRUNNGITT SPØRSMÅL - KOMMUNESTYRET 30.11.23 
 • 82/23 INTERPELLASJON - REHABILITERING AV KOMMUNALE BOLIGER 
 • 83/23 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 30.11.23 
 • 84/23 ÅPNINGSTIDER I GLÅMOS BARNEHAGE 
 • 85/23 TILSTANDSRAPPORT RØROSSKOLENE 2023 
 • 86/23 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE, PID 20210009 - SLUTTBEHANDLING 
 • 87/23 KLAGEBEHANDLING- DETALJREGULERING MATTISVOLLEN 
 • 88/23 KLAGEBEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR DJUPSJØEN HYTTEGREND 
 • 89/23 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT: ARBEIDSMILJØ I KOMMUNEN 
 • 90/23 TERTIALRAPPORT 2 TERTIAL 2023 
 • 91/23 STØTTE TIL RØROS JEGER OG FISK 
 • 92/23 FRITIDSFOND 
 • 93/23 OPPDATERING AV INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSAVTALER 
 • 94/23 POLITISK MØTEPLAN 2024 
 • 95/23 VALG AV POLITISKE UTVALG FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 96/23 VALG AV MEDLEMMER TIL SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT OG SAKKYNDIG ANKENEMND FOR EIENDOMSSKATT FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 97/23 VALG AV ELDRERÅD FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 98/23 VALG AV RÅDET FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 99/23 VALG AV FADDER TIL UNGDOMSRÅDET FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 100/23 VALG AV BARN OG UNGES REPRESENTANT I UTVALG FOR PLANSAKER FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 101/23 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 102/23 VALG AV KLAGENEMND FOR PERIODEN 2023-2027
 • 103/23 VALG AV REPRESENTANTER TIL FORSTANDERSKAPET I RØROSBANKEN FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 104/23 VALG AV REPRSENTANTER TIL REVISJON MIDT-NORGE SA FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 105/23 VALG AV UNGDOMSRÅD FOR PERIODEN 2023-2025 
 • 106/23 VALG AV MEDLEM TIL STYRET FOR RØROS FRIVILLIGSENTRAL 2023-2027 
 • 107/23 VALG AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN RØROSMUSEET 2023- 2027 
 • 108/23 VALG AV STYREREPRESENTANT I SMÅHAGENE BORETTSLAG 2023-2027 
 • 109/23 VALG AV MEDLEM TIL STYRINGSGRUPPA FOR AAJEGE-SAMISK SPRÅK OG KOMPETANSESENTER PÅ RØROS 2023-2027 
 • 110/23 VALG AV REPRESENTANT TIL SKOLEUTVALGET VED RØROS VIDEREGÅENDE SKOLE 2023-2027 
 • 111/23 VALG AV REFERANSEGRUPPE FOR UTHUSPROSJEKTET 2023-2027 
 • 112/23 VALG AV REPRESENTANT TIL IKA TRØNDELAG 2023-2027 
 • 113/23 VALG AV REPRESENTANT TIL OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE 2023-2027 
 • 114/23 VALG AV REPRESENTANTER TIL MIDT-NORGE 110- SENTRAL IKS 2023-2027 
 • 115/23 VALG AV REPRESENTANT TIL FJELLNETTVERKET FOR PERIODEN 2023-2027 
 • 116/23 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - RUNE TØRRESVOLD 
 • Orientering: • Nye barnehager v/Inge Aas og Dag Øyen
Powered by Labrador CMS