Det er alvorlig at bærekrafts­begrepet blir brukt til å villede beslutningstagerne om Fruvollen

KRITISK: Hans Gunnar Galåen er kritisk til argumentasjonen som sier at det foreslåtte utbyggingsprosjektet på Fruhaugen er bærekraftig.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På Fruhaugen i Galåen lokker utbygger med drømmen om en bærekraftig hytte. Det er en grønnvasking av at uberørt natur og store karbonlagre blir bygget ned – som tvert imot vil føre til store ødeleggelser og CO₂-utslipp.

Vi er midt i en klimakrise etter flere hundre år med kynisk rovdrift på naturen. Dokumentaren «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen på NRK viser en svært skremmende nedbygging av norsk natur. Sentralt i denne dokumentaren er også hytteutbygging.

Ved hjelp av satellittbilder og kunstig intelligens, har NRK kartlagt 44.000 inngrep i norsk natur de siste fem årene. Kartleggingen viser at vi i snitt ofrer 79 kvadratmeter uberørt natur hvert minutt. En tilsvarende studie fra Miljødirektoratet viser at det i perioden fra 1990–2019 ble bygget ned hele 1.500 kvadratkilometer norsk natur. I snitt gir dette en nedbygging av norsk natur på 50 kvadratkilometer hvert år, tilsvarende 7.000 fotballbaner. En kartlegging av SSB viser at fritidsboliger står for rundt en fjerdedel av nedbygging av natur de siste ti år.

Nedbygging er ikke bare et problem i seg selv. Uberørte arealer inneholder nemlig store mengder lagret karbon i vegetasjon og jord, da planter og trær tar opp CO₂ fra atmosfæren og binder karbonet gjennom fotosyntesen. Karbonet bindes i jorden og lagres når planter og dyr dør. Og når jord, trær og andre vekster blir fjernet eller flyttet i forbindelse med bygging, kan store deler av det lagrede karbonet i naturen frigis til atmosfæren. Kartleggingen til Miljødirektoratet viser at denne nedbyggingen i perioden 1990–2019 førte til et gjennomsnittlig årlig utslipp av klimagasser på om lag 2,1 millioner tonn CO₂. For å sette dette tallet i perspektiv, så tilsvarer det 477.848 flyturer tur-retur Oslo-New York for en familie på fem – hvert år. I tillegg til klimagassutslipp ved nedbygging, reduseres muligheten for fremtidig opptak av CO₂ på disse arealene.

Bærekraft handler kort og godt om at vi ikke skal bygge ned ressurser for fremtidige generasjoner, men at vi skal forlate jorden i samme – og helst i bedre – tilstand enn den er i dag. Bærekraftsmålene som omhandler klima og miljø danner grunnlaget for å nå de andre av FNs bærekraftsmål. Skal vi bygge bærekraftig, er første prioritet at uberørt natur ikke ødelegges. For det som er fakta, er at vi lagrer enormt mye mer CO₂ i bakken enn det planter og trær klarer å ta opp gjennom fotosyntesen når oksygen produseres.

En studie (Crowther m. fl. Science 2019) og rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), viser at Norge er et av områdene i verden som lagrer mest karbon i bakken, og at Norge står for cirka 18 promille av verdens karbonlager, og det med en landmasse som tilsvarer sju promille av jordoverflaten. De største områdene med karbonlagring i Norge er myr og skogsareal, etterfulgt av jordbruksarealer. Og på Fruhaugen er det ikke annet enn skogareal med varierende bonitet og enkelte områder med myr.

Tiltakshaver av det planlagte hyttefeltet på Fruhaugen beskriver prosjektet som et nytenkende og bærekraftig miljøprosjekt som skal spille på lag med naturen. Flere lokalpolitikere og andre forkjempere for prosjektet har latt seg lure av denne grønnvaskingen av prosjektet.

For er det i hele tatt mulig med bærekraftig hytteutbygging? Er det bærekraftig at alle i Norge skal ha to boliger? Nei, det er ikke bærekraftig. En hytte er en absolutt luksus som overhodet ikke er forenlig med bærekraft. Ser vi på totalen, er det ikke bare selve hytta, med tilhørende veier, infrastruktur for strøm, vann og avløp, som er et problem for bærekraft. Det er også mange andre forhold som spiller inn.

Her kan vi nevne:

  • Kjøring til og fra hytta med tilhørende utslipp og slitasje av veianlegg.
  • Økt kraftetterspørsel, som blant annet medfører økt utbygging av blant annet vindmøller på land som ødelegger naturen mer enn selve hyttebyggingen.
  • Økt utbygging av infrastruktur for vann og avløp i kommunene.
  • Nye og større servicebygg i kommunen for å mette hyttefolket.
  • Økte helsetjenester for å ta seg av syke og skadde hyttefolk.

Tiltakshaver på Fruhaugen hevder at dette prosjektet vil ha langt lavere CO₂-avtrykk og skal være mer bærekraftig enn andre regulerte hyttefelt i kommunen. Hus og hytter i Norge bygges stort sett av trematerialer og har lavere klimagassutslipp enn for eksempel et bolighus i Danmark, som ofte har yttervegger av mur og teglstein. Men selv om hytter i Norge generelt har materialer med lave utslipp, er det fremdeles mulig å kutte utslippene.

De største utslippene til materialer på en hytte er betong til fundamenter og gulv på grunn. Her er det mulig å bruke miljøvennlig betong (CEMIII-betong) slik at utslippet blir redusert med cirka 65 prosent sammenlignet med tradisjonell betong. Dessverre er denne betongen betydelig dyrere og foreløpig kun tilgjengelig i de største byene. I tillegg ser vi at privatpersoner, selv om de er miljøbevisste, som regel velger de billigste materialene når de skal bygge.

For at materialer med lavt utslipp skal benyttes, må det myndighetskrav på plass. Tiltakshaver er inne på noe når han sier at de ønsker å kutte CO₂-avtrykket ved å bygge hytter med mindre areal, som er den enkleste og beste måten å kutte utslipp på. Men selv om hyttene har mindre areal, er det fremdeles betydelige utslipp i forbindelse med utgraving av tomt, veier og infrastruktur.

Å kalkulere klimagassutslippene fra selve hytta er veldig enkelt. Ved maksimal utbygging for alternativ 1 – boliger, hytter, hotell og restaurant – vil klimagassutslippene fra materialer til byggene ligge på ciek 1.300 tonn CO₂. Da har jeg lagt til grunn et snitt på 160 kilogram CO2e/m² BRA for fasene A1-A6, noe som bør være lett å oppnå.

Men å kalkulere det totale klimagassutslippet – når vi tar med utslippene til utgraving av tomt, veianlegg og infrastruktur, forringelse av områder grunnet grøfting og dreneringer – er mer vanskelig. Her er det avgjørende å vite nøyaktig type grunnforhold, og hvor mye klimagasser som er lagret i bakken.

Tiltakshaver har i planene lagt hytter rundt et tun og spredd tunene ut over et stort område, og med omfattende veianlegg og grøfter for infrastruktur. Tiltakshaver påstår videre at dette prosjektet med hytter og næringsvirksomhet er mer bærekraftig og miljøvennlig enn andre eksisterende hyttefelt i Røros – og det er en kraftig udokumentert påstand.

Firmaet Natur og samfunn har kartlagt området på Fruhaugen på oppdrag fra tiltakshaver. Her har de beregnet klimagassutslippet som følge av nedbygging av naturen til nesten 3.400 tonn CO₂. Det totale utslippet for bygningsmassen og nedbygging av naturen blir da cirka 4.700 tonn CO₂. Det tilsvarer hele 1.069 flyturer tur-retur Oslo-New York for en familie på fem. Det er ikke bygningsmassene som utgjør de største utslippene på Fruhaugen, de utgjør kun 28 prosent av utslippene.

Så hvordan kan da dette prosjektet være et bærekraftig miljøprosjekt?

At dette prosjektet på Fruhaugen er blitt fremstilt som et bærekraftig prosjekt av tiltakshaver er helt feil, og det er alvorlig at bærekraftsbegrepet blir brukt til å villede uvitende politikere og andre interessenter. For når vi hører at noe er bærekraftig, ja da må det jo være bra. En slik feilbruk av ordet bærekraft er en like ille grønnvasking som alle andre hytteprosjekter som bygges i uberørt natur.

Dersom tiltakshaver er så miljøbevisst som han påstår, burde han ha kjøpt et nedlagt steinbrudd og transformert dette arealet til et vakkert område med ny vegetasjon. Tilnærmet ingen klimagassutslipp fra lagret karbon, området blir tilført ny vegetasjon, og området blir et positivt bidrag. Da kan jeg være med på en tilnærming til bærekraftig hyttebygging.

Selv om det ikke er bærekraftig å ha hytte, ligger det i folkesjela til Ola og Kari Nordmann. Mange av oss har veldig lyst på hytte – og det forstår jeg. Men kommunene må kreve at eksisterende hyttetomter er ferdig utbygd før nye tomter blir tillatt. Ved behov for nye tomter, må disse bli lagt til allerede eksisterende hyttefelt ved fortetting av området. Her er det allerede utbygd veier og infrastruktur, og både natur og dyreliv er allerede ødelagt.

Men jeg kan ikke understreke nok hvorfor nye tomter ikke må bli lagt til myr eller skogsområder med mye lagret CO₂. Røros kommune skriver selv i sin egen klimasårbarhetsanalyse under punkt 5.1.6 Vurdering av hyttenæringen:

«Den enorme utbyggingen av hytter og annen arealbruk, gir i seg selv store utslipp. Ett av svarene på våre klimautfordringer er å ikke bygge ned natur.»

Dagens utvikling av fritidsboliger er, ut ifra de klimapolitiske rammene, preget av mangel på oppmerksomhet og mangel på kunnskap. Og ikke minst av private interessers makt.

Mens du har lest dette leserinnlegget, har cirka 711 kvadratmeter norsk natur blitt ødelagt, og 36.058 kilo CO₂ har blitt sluppet ut i atmosfæren fra ødeleggelser i norsk natur. Det tilsvarer 8,2 flyturer tur-retur Oslo-New York for en familie på fem.

Nå må våre kjære lokalpolitikere våkne og stanse nedbyggingen av norsk natur, gjøre det de skriver i sin egen klima- og miljøplan, og ivareta lokale bønder og fastboende sine interesser og fremtid i Galåen.

Kildehenvisninger:

NRK: NRK avslører: 44.000 inngrep i norsk natur på fem år – Dokumentar

Røros kommune: Klima og miljø – Røros kommune (roros.kommune.no)

Miljødirektoratet: Bygging på nye arealer fører til økte klimagassutslipp – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

The global soil community and its influence on biogeochemistry (Crowther m. fl. Science 2019)

Norsk institutt for naturforskning (NINA): Carbon storage in Norwegian ecosystems (revised edition) (nina.no)

Flyturer t/r Oslo-New York er kalkulert med utslippskalkulatoren til SAS med kabinfaktor på 75 prosent

Vedlegg til høring om Fruvollen: SOURCE godkjent prosjektbeskrivelse

Vedlegg 8 til høring om Fruvollen: Vurdering av naturmangfold av Natur og samfunn

Powered by Labrador CMS