PR-stunt for Fruvollen

.
VIL IKKE HA FRUVOLLEN: Per Morten Hoff har hele veien vært sterkt kritisk til Fruvollen-prosjektet.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Primo april inviterer tiltakshaver Steinar Skjerdingstad de folkevalgte og de som ifølge innbydelsen «er positivt innstilt» til hans hytte- og hotellplaner på Fruhaugen til informasjonsmøte.

Det kan på godt norsk kalles et PR-stunt.

Særlig når kun de som er positive til prosjektet ønskes velkommen. Det ble kanskje nok motforestillinger i høringsrunden? Den 18. april skal utbyggingen av Fruhaugen opp til behandling i planutvalget i Røros kommune. Da er det faktisk kommunens plan basert på innspillene fra siste høring som politikerne skal ta stilling til.

PR-stuntet er trolig et siste desperat forsøk på å vinne politikernes gunst for den svært omstridte utbyggingen som rammer det lokale landbruket.

I strupen på Ap og Sp

I invitasjonen fremgår det at prosjektet nå skal bli miljøvennlig. Fakta er imidlertid at nedbygging av urørt natur aldri blir miljøvennlig. Området som skal bygges ned med hytter, hus, hotell og omfattende infrastruktur vil blant annet medføre betydelig graving i myr.

Forsøket på å grønnvaske prosjektet Fruvollen er lett å avsløre. Det er også arealutnyttelsen som ligger svært langt unna det Røros kommune og Statsforvalteren har lagt til grunn i andre utbyggingsprosjekter.

Tiltakshaver går rett i strupen på Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen er svært klar på hva de mener om nedbygging av urørt natur, graving i myr og bygging av hytter over skoggrensa. Og ikke minst jordvern.

Heldigvis er både arealplanen og den nye samfunnsplanen til Røros kommune i tråd med dette. Arealplanen sier følgende:

«Fortetting og utvidelse av eksisterende byggeområder fremfor å åpne nye områder.»

I samfunnsdelen:

«Ved å styre nybyggingen til områder som allerede er bebygd, forebygger vi framtidig tap av biologisk mangfold.»

Forutsigbarheten er på plass

Forutsigbarheten når det kommer til vedtatte planer – som flere lokalpolitikere var opptatt av i forrige runde – er svært godt ivaretatt. Høringene fra siste runde er krystallklare. Et overveldende flertall er sterk imot utbygging. Det går på trafikksikkerhet, barn og unges interesser, mulige skader på private og helt nødvendige vannkilder, naturmangfold, rasering av viktige områder for rødlistede arter og uopprettelig skade på kalvingsområdet for elg og rådyr. Økt trafikk i randsonen til villreinstammen er heller ikke ønskelig.

Samt ikke å forglemme at det er en tinglyst beiterett på det aktuelle utbyggingsområdet. Et nødvendig beite for det største gårdsbruket i Røros kommune. Tiltakshaver har tidligere ytret at han han fant det provoserende at det har blitt beitet på hans teig, til tross for en tinglyst rett til beiting.

I tillegg kommer det viktige faktum at området av NIBIO er merket som jord som kan dyrkes. I en tid hvor matvaresikkerhet og selvforsyning er i fokus, vil det være oppsiktsvekkende om jordvernet skal vike for hytter og hotell.

Hva gagner innbyggerne?

Et PR-show må tiltakshaver selvsagt få lov til å kjøre. Det er ikke vanskelig å skjønne at han gjerne vil kapitalisere på arven sin, men politikerne må få ta sine valg ut ifra hva som gagner kommunens innbyggere, og hva som er i tråd med vedtatte overordnede planer.

Vi som bor i Høsøien, Engan og Galåen er opptatt av ganske andre verdier enn hyttefelt, hotell, restaurant og asfalterte gangveier i utmarka. Høringene forteller veldig klart hva som er folkemeningen, og det er vel den de folkevalgte først og fremst bør lytte til?

Politisk ansvar

Politikerne har et ansvar som ombudsmenn for innbyggerne i kommunen, så her som ellers gjelder det å holde tunga rett i munnen. Sunt bondevett kommer man langt med.

Dermed føler jeg meg trygg på at våre politikere vil fatte en god beslutning, helt uavhengig av PR-stuntet, den lille heiagjengen og et desperat forsøk på grønnvasking av et område, som hverken er egnet eller ønsket til utbygging.

Powered by Labrador CMS