Ordførere krever konkrete tiltak:

Å redde villaksen som art er jobb nummer én

TOMT: Laksefisket i mange norske elver, blant annet i Gaula (bildet), er stansa inntil videre. Ap-ordførerne i flere kommuner med store lakseelver krever flere tiltak for å gjenopprette et bærekraftig fiske.

Fem trønderske Ap-ordførere i kommuner med store lakseelver, deriblant Holtålen, er samstemte om flere tiltak for å redde villaksen.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vårt hovedbudskap nummer én er at det nå må gjøres nødvendige grep som sørger for at villaksen overlever som art.

En sunn og sterk villaksbestand er viktig for våre norske lakseelver, kilenotfiskere og oppdrettsnæringen. Situasjonen rundt villaksen opplever vi som særdeles kritisk. Den nye rapporten fra VRL peker på klimaendringer og menneskeskapte faktorer som den største trusselen mot villaksen.

Miljødirektoratets beslutning om å stenge laksefiske i et stort antall elver, fra svenskegrensen til og med Trøndelag sør for Nordland, vil vi anerkjenne som et godt kortvarig grep som har til hensikt å skåne villaksen i en periode. Samtidig er det ikke sportsfiske som er bakgrunnen for at villaksbestanden er historisk lav. Villaks og laksefiske i norske elver har lange historiske tradisjoner. I hvert dalføre med en lakseelv har lakseturisme vært en viktig inntektskilde for grunneiere og næringsliv. Lokalsamfunnene har hver sommer et stort innrykk av gjester som bor og handler lokalt. Det være seg på den lokale butikken, sportsbutikken, bensinstasjonen eller andre deler av servicenæringa. Flere baserer hele eller deler av sin næringsinntekt på lakseturisme.

Ordførere i Trøndelag Arbeiderparti har tre hovedbudskap:

  1. Å redde villaksen som art er jobb nummer én.
  2. Det må iverksettes tiltak for å redusere den menneskeskapte trusselen mot villaksen.
  3. Det bør utredes ulike former for kompensasjonsordninger for næringsliv som opplever tap av inntekt som følge av stengningen av laksefiske.

Den største menneskeskapte trusselen for villaksen er ifølge rapporten fra VRL oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen er viktig for verdiskapinga i Norge, og er en av de viktigste eksportnæringene våre. For Arbeiderpartiet er det viktig at denne næringen har den nødvendige legitimitet og troverdighet skal vi lykkes med ambisjonene våre om en dobling av verdiskapinga innen 2030. Offentlige myndigheter og ikke minst næringen selv må i langt større grad ta tak i utfordringene. Vi er bekymret for næringens omdømme dersom denne videre truer villaksen som art. En næring som er så viktig, bør vi sette særlige store krav til. Dette for å sikre omdømme til norsk oppdrettsnæring, og sikre fremtidig verdiskaping.

Flere elveeiere opplever at stenging av laksefiske rammer hardt, og særlig siden sportsfiske ikke er bakgrunnen for situasjonen til villaksen. Det er viktig at man har god dialog med denne næringen, og at man finner gode løsninger for å avbøte for den konsekvensen laksefiskestengingen har for elveeiere og øvrig lokalt næringsliv.

I mange av våre kommuner har elvefiske representert en viktig tradisjon og næring i snart 200 år. Vi er dypt bekymret for at skaden på villaksbestanden er irreversibel, og at en viktig historisk næring nå går mot slutten. Vi forventer at Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Finansdepartementet (FIN) jobber med å finne gode løsninger, både på kort og lang sikt – for å redde villaksen som art, identifisere og iverksette tiltak for å redusere den menneskeskapte trusselen og lage kompensasjonsordning for næringsliv som er rammet av laksefiskestengingen. Vi vil samtidig signalisere at vi har store forventninger til Havbruksmeldingen som skal legges frem våren 2025.

Dette er oversendt til Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Finansdepartementet (FIN), samt personlig overlevert til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i dag 27.06.2024.

Signert av ordførere langs lakseelvene Gaula, Orkla og Namsen

Powered by Labrador CMS