Går til angrep på Ap og ordføreren:

– Dette er vinglete og lite prinsippfast

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ordfører Isak V. Busch (Ap) har kommet med noen interessante synspunkter etter debattene om boplikt og Fruhaugen, i et leserinnlegg i Fjell-Ljom 1. mai.

Etter at Ap har vært med på å stemme ned et utviklingsprosjekt i Galåen som Røros kommune fikk seg servert tilnærmet uten økonomiske kostnader, kommer det nå tanker for utvikling i kommunen, definert som et kinderegg.

Ordførerens innspill og tanker om vekst og utvikling mottas med glede. På nåværende stadium er det et par ting som bør kommenteres.

Områder for transformasjon

Det må klart defineres hva slike områder skal brukes/reguleres til. Snakker vi om handel, kontor, annen næring eller ulike typer boliger?

Vi er nettopp ferdige med en diskusjon om liv i sentrum (som defineres ulikt fra diskusjon til diskusjon). Vi må stimulere til at det bor og ferdes folk også i gatan. Bortsett fra noen sommermåneder, høgtider og helger, er det tilnærmet dødt i gata. Handelsnæringen har vært og er under omstrukturering, i stor grad påvirket av netthandel. Forslag/tanker om gågate i Kjerkgata hele året er uforståelig for mange, og skaper usikkerhet for næringsdrivende. I tillegg er det innført parkeringsordninger som også er begrensende for handelen.

Hele dette saksområdet bør ses i helhet og gjennomgås på nytt. Gågate fra Rauvveta i perioden juni-august, slik det er i dag, er ok. Det bør være mulig å parkere også i nedre del av Kjerkgata.

Jeg mener at det i utgangspunktet ikke må åpnes for generell handel og kontorer i de tiltenkte transformerte områder.

Verdensarvstatusen må ivaretas ved blant annet å bygge uten å forstyrre den tette og lave bebyggelsen som kjennetegner bergstaden. Estetikk er viktig, og vi burde ha lært noe fra utbygging på Øverhagaen og ny barnehage i Vola, som begge har bygg som «ruver» i landskapet.

Vi må gjøre alt for at det historiske sentrum skal være pulsen i bergstaden, og vitale byfunksjoner må prioriteres i sentrum.

Boliger

Det at ordføreren nå tar til orde for at en andel av leilighetene som bygges reguleres til fritidsformål, eller alternativt fritas for boplikt, må karakteriseres som oppsiktsvekkende.

Men for oss i Høyre som gledelig.

Utbygging av boliger vil være for utbyggers regning og risiko, så realismen i behovet for boliger/type boliger skal jeg la være å bekymre meg om.

I 2022 var det i kommunestyret oppe en sak om detaljregulering av Gjøsvikmoen, sak 33/22. Utbygger her var Gjøsvikmoen AS, eid av Røros Vekst AS hvor Røros kommune har en eierandel på 44,92 prosent. Utbygger ønsket en utbygging med kombinert formål bolig/fritidsbolig 50/50, totalt cirka 200 boenheter. Begrunnelsen for ønsket om 50 prosent fritidsbebyggelse var blant annet begrunnet i at det ikke ville være mulig å finansiere utbyggingen uten.

I saksutredningen fra administrasjonen i kommunen skrives det:

«At økonomi fremmes som en begrunnelse for at man skal åpne for fritidsbebyggelse i potensielle boligområder kan ikke legges til grunn for planprosessen …»

Den 2. juni 2022 ble utbygging av Gjøsvikmoen med kombinert formål bolig/fritidsbolig nedstemt mot Høyre sine fire stemmer. Flertallet sin begrunnelse var at planen ikke var i samsvar med gjeldende kommunedelplan og føringer. I tillegg ble det sagt at områder nærme sentrum måtte forbeholdes boliger (ikke fritidsboliger). I vedtaket anbefales det imidlertid at planarbeidet videreføres med formål bolig. Det har også vært oppe en lignende sak vedrørende Amneusgjellan i 2020, som også ble nedstemt.

Nå fremmer altså ordføreren tanker som i prinsippet er stikk i strid med det som Arbeiderpartiet og flertallet i kommunestyret vedtok, nettopp begrunnet i at det ellers ikke vil være mulig å realisere en transformasjon økonomisk uten slike grep.

Etter vedtaket om nei til delt bolig/fritidsbolig på Gjøsvikmoen, nei til Fruhaugen og nylig vedtak vedrørende boplikt, kommer det altså helt nye signaler fra ordføreren. Nå åpnes det, overraskende nok, for blanding av boliger/fritidsboliger nærme sentrum og mulig fritak for boplikt.

Det legges opp til reguleringer fra det offentlige som vi har nok av fra før, og som det vil bli vanskelig å håndtere. Hvorfor fikk du lov og ikke jeg?

Dette er vinglete og lite prinsippfast!

Utvikling, ja, men på premisser som ivaretar verdensarven, helheten, likebehandling og er grunnet på forutsigbarhet.

Kjell Magnus Krog
Gruppeleder Røros Høyre

Powered by Labrador CMS