Røros SV ønsker et synlig og levende samisk samfunn

Hilde Danielsen
Hilde Danielsen

– Vi skal jobbe for å bli den beste samiske språkforvaltningskommunen, slik at andre kommer til Røros for å lære av oss, skriver Hilde M. G Danielsen.

Publisert

 Røros kommune er en samisk språkforvaltningskommune, og det er en oppgave som forplikter. Røros Sv mener det også er med på å berike felleskapet og samfunnet vårt. Vi ønsker ett synlig og levende samisk samfunn i Røros kommune.

 Vi har jobbet for, og vil fortsette jobben for at våre samiske innbyggere får oppfylt sine rettigheter til sitt språk, sin kultur, identitet og levesett. Det være seg i skole,S barnehage, helse, næring og i alle kommunale tjenester og på arenaer i vår kommune. 

Den Røros samiske kulturen og båatsoe/ reindriften er bærebjelken for samisk språk og levesett. Derav har vi et særskilt ansvar for å beskytte og bevare denne. Røros Sv ønsker ingen nye naturinngrep og arealinngrep. Og da verne om beiteområder og leveområder for reinen og andre beitedyr. 

Klimaendringene er her, og den vil bli mer og mer fremtredende med årene som kommer. Og båatsoe/reindriften både ser og kjenner på konsekvensene allerede. Naturkunnskapen til vårt samiske folk vil være en betydelig del av løsningen, og vi mener vi må lytte for å bekjempe klimakrisen og de utfordringen som følger med.

 Vi er inne i det femte året som Samisk språkforvaltningskommune. Og vi var fullstendig klar over at det å bli og være en samisk språkforvaltningskommune ville ta tid, og vi tråkker opp stien litt som vi går den for å nå frem til målene våre.

 Men når det er sagt så mener jeg vi har fått mye på plass. Vi har nå sist fått en ny samisk barnehageavdeling, den skal ligge i Brekken barnehage. Vi har da faktisk to samiske barnehageavdelingen i kommunene vår. Det vil være med å styrke og sikre det samiske språkets fremtid. Og det er en styrke for hele samfunnet vårt. 

Røros kommune har også fått på plass en ansatt som skal jobbe tett med vår samisk koordinator med oversettelser og språkarbeid i kommuneadministrasjonen, det har vært en etterlengtet ressurs. Slik vil språket bli enda tydeligere ut i vårt offentlige rom. Samarbeidsavtaler med lærerstudenter og barnehageped.studenter er også blitt skrevet. Det jobbes godt på alle kanter i kommunen for å styrke det samiske språket og kulturen. Både i skole, barnehage, helsetjenester og i våre kommunale tjenester. 

Røros Sv mener at det skal være på det samiske folket sine premisser hvordan den samiske kulturen blir presentert. Og da er det også helt avgjørende at vi bruker konsultasjonsplikten i alle saker som omhandler den samiske kulturen og samiske folket. Røros Sv vil følge opp sannhets- og forsoningskommisjonenes arbeid og tiltak. Sannhets- og forskningskommisjonen kom i Juni iår med sin rapport. 

Det var en grundig og alvorlig rapport, som også inneholdt historier ifra Røros og i fra våre fjellområder. Samtidig fulgte også tydelige forventninger i form av tiltak som bør følges opp ute i kommunene og av staten. Røros Sv mener at om vi skal komme til en forsoning så må vi både kjenne vår historie og annerkjenne historien. 

Og derfor vil vi også jobbe nasjonalt for at en av kommisjonens anbefalinger om ett nasjonalt senter for fornorskning og urett blir lagt til Røros. Her hvor fornorskingen blant annet ble rammet hardt. Røros Sv vil også at vi skal jobbe for å bli den beste samiske språkforvaltningskommunen, slik at andre kommer til Røros for å lære av oss. Det må være ett av våre mål som samisk språkforvaltningskommune. 

Buerie veeljeme Godt valg 

Hilde M. G Danielsen 2. kandidat Røros SV.

Powered by Labrador CMS