– Etablering av nye hytter i Galåen er et farlig signal utad om en viss forvirring rundt egen strategi

Kjetil Folde.
Kjetil Folde.

Kjetil Folde har sendt inn høringsinnspill om detaljregulering for Fruvollen i Galåen. 

Publisert

Meninger i teksten står for skribentens regning.

Saken er en viktig prøvestein for arealforvaltning av fritidsbebyggelse i regionen. Derfor sender jeg et høringsinnspill.

Det som slår meg er at reguleringsplanen for Fruvollen harmonerer lite med det som er kommunens mål for fremtida i høringsutkastet Kommuneplanens Samfunnsdel 2024-2030. 

Her er noen av de viktigste målene listet opp i Arealdelen om fritidsbebyggelse:

  • Vi skal fortette eksisterende utbygde felt fremfor å ta i bruk nye arealer.
  • Ny fritidsbebyggelse rundt grendene skal vurderes i et stedsutviklingsperspektiv.
  • Vi skal sikre at utvikling av fritidsbebyggelse ivaretar hensyn til friluftsområder, utmarksbruk, landskap, natur og klima.
  • Vi skal prioritere utbyggingsområder der vi kan utnytte eksisterende infrastruktur som vei og teknisk infrastruktur.
  • Vi skal ivareta kulturlandskapet og kulturmiljøet for stedsidentitet og attraktivitet.
  • Vi skal ha et helhetlig perspektiv på hvordan vi skal disponere areal til besøkende, hytteeiere og turister.
  • Sørge for en bærekraftig arealforvaltning og som hovedregel ikke etablere nye områder for fritidsboliger

Bemerkninger rundt arealdelen i kommuneplanens samfunnsdel:

1. Begge planforslagene vil ta i bruk nye arealer.

2. Stedsutviklingsperspektivet ser ut til å utebli når det store flertallet av grendas egenbefolkning ikke ser ut til å bli hørt.

3. Hytteutbygging vil medføre forringelse av friluftsområder, utmarksbruk, landskap, natur og klima. I planforslaget innrømmes dette delvis i punkt 5.6 om spesielt sårbare fuglearter og punkt 7.4 om forringelse av naturverdier.

4.  Kulturlandskapet vil aldri bli det samme i Galåen med begge planutkast, rett og slett fordi man får en ny bygningsmasse i et eldgammelt kulturlandskap.

5.  Attraktiviteten og stedsidentiteten forringes kraftig ifølge et overveldende flertall av innbyggerne i Galåen.

Konklusjon:

Reguleringsplanen er med sine to alternativer er ikke tråd med uttrykte målsettinger i høringsutkastet i kommuneplanens samfunnsdel med tanke på arealdelen 2024-30.

Jeg synes at høringsutkastet Kommuneplanens Samfunnsdel 2024-2030 er et fremtidsrettet og gjennomtenkt forslag. Den tar utgangspunkt i viktige verdier som Verdensarv, naturmangfold, bolyst, friluftsliv, levende landbruk og selve fjellnaturen som kommunens og regionens livsgrunnlag.

Det er jo derfor folk trives så godt!

I dette ligger det svært store muligheter i fremtidig næringsutvikling og enda større grad utnytte den merkevaren det unike Røros og regionen rundt byr på av kulinariske, kulturelle og naturelle produkt og opplevelser.

En utbygging av Fruhaugen er en reversering av en etablert strategi som er fremtidsrettet.

Undertegnede mener derfor at etablering av nye hytter i Galåen er et farlig signal utad om en viss forvirring rundt egen strategi, samt at det er også et uheldig signal til nabokommuner om at Røros egentlig ikke tar sine egne bærekraftmål på alvor når det kommer til stykket.

Ja til planene vil også føre til en forventning om nye felt på nye områder.

Alt i alt kan jeg ikke se noe annet enn at NEI til utbygging er den rette vegen å gå hvis Røros mener alvor i sin egen Kommuneplan Samfunnsdel 2024-2030.

 

Hov 31.august 2023

Kjetil Folde

 

Powered by Labrador CMS