Derfor stemte de for Fruhaugen-høring

Da kommunestyret behandlet forslag til arealplan for Fruhaugen stemte 15 kommunestyrerepresentanter for å legge den ut på høring. Hva er deres begrunnelse?

Publisert Sist oppdatert

Det er viktig å understreke at en stemme for å legge Fruvollen-prosjektet ut på høring ikke er det samme som å støtte prosjektet og utbygging av Fruhaugen. De fleste ser sin stemme for å legge ut prosjektet på høring som en stemme for full demokratisk behandling av prosjektet.

Likevel er det momenter i behandlingen i denne saken som er interessante. For det første er kommunestyret omtrent like delt som befolkningen i Røros om denne saken. 15 representanter stemte for å legge det ut på høring, 12 stemte mot. Det er også verdt å merke seg at alle seks representanter fra Senterpartiet valgte å ikke lytte til tydelige stemmer fra landbruket og stemte for forslaget. Samtidig stemmer én representant fra Høyre mot. Alt dette skjer mens den generelle holdningen blant politikerne synes å vende seg imot mer hyttebygging i kommunen.

På bakgrunn av dette stilte vi fire spørsmål til alle som stemte for å legge Fruvollen-prosjektet ut på høring:

 1. Er du for eller imot Fruvollen-prosjektet?
 2. Hvorfor?
 3. Er du for eller imot hyttebygging generelt i Røros kommune?
 4. Hvorfor?

Kristoffer Tamnes

 1. Jeg er i utgangspunktet for.
 2. Dette er et helhetlig gjennomarbeidet konsept, og det ligger mye interessant i det. Samtidig skal vi ikke sope under matta at det er stor motstand. Det er imidlertid vanskelig å forholde seg til alt som skrives. Oppfatninga er tydelig forskjellig om prosjektet er bra eller dårlig. Derfor synes jeg det er viktig å kjøre høring. Jeg vil høre innspillene og den faglige vurderingen først. Folk må si meninga si på en saklig og fornuftig måte, og vi må få synspunkter både for og imot. Folk trenger ikke slå seg til ro med prosjektet slik det er nå.
 3. Alt må gjøres med måte og vurderes i hvert tilfelle. Det bli feil å si at nå er tida for hytter over. Vi endrer ikke etterspørselen ved å si nei, for den vil være der likevel. Jeg mener debatten må løftes på nasjonalt nivå framfor å diskutere i kommunene.
 4. Vi kan ta et standpunkt og si nei, men da vil det være konsekvenser, og det vil slå ut negativt for noen næringer. Mesteparten av næringslivet på Røros dreier seg om besøkende, og mesteparten av sentrum baserer seg på at folk kommer hit på besøk. I tillegg viser det seg at tomtereserven vår ikke er så stor som det kan ses ut.

Atle Fæmundshytten (Sp)

Har ikke vært tilgjengelig for å svare på spørsmålene.

Paula Blomli (Ap)

 1. Vi tok stilling til å sende saken ut på høring. Jeg ønsker ikke å si hva jeg mener nå, men vil komme med min mening når høringsrunden er over.
 2. --
 3. I prinsippet er jeg for. Folk må alltids få lov til å bygge hytter, men vi har kanskje nådd en grense. De må i hvert fall få lov til å bygge når vi har ledige tomter.
 4. --

Hans Wendelbo (Ap)

 1. Jeg er for prosjektet.
 2. Fordi det ligger i arealplanen at de kan disponeres til den type formål som initiativtaker har. Det vil være feil å først legge det inn i arealplanen og så si nei. Hvis dette prosjektet blir stemt ned er det et signal om at folk ikke må finne på å investere på Røros. Jeg er hoderystende over hvilke signaler en er i ferd med å sende ut. Det er meget dramatisk. Vi er alle i samme båt, og det bekymrer meg at mange har et så avslappet forhold til at distriktsnorge er under press.
 3. Jeg er for hyttebygging.
 4. Røros er en hyttekommune. Samtidig har vi ikke rykte på oss for å være kjappe, og jeg vet om flere som har dratt til Savalen fordi vi har vært sendrektige. Hyttebygging er en velsignelse for både fastboende, tilreisende og næringslivet. Vi må sørge for attraktive tomter som blir utbygd.

Guri Heggem (Sp)

– Vi har lagt planforslaget ut på på høring, og det er dette vi har stemt over. Jeg ønsker ikke å si mer enn det.

Stein Petter Haugen (Sp)

 1. Jeg er imot prosjektet.
 2. For meg er det landbruksinteressene og folks bruk av området gjennom friluftsliv og jakt som er viktig. Prosjektet vil være til stort hinder for begge deler. Her må vi lytte til folket, og deres mening bør veie tungt sånn som de har uttrykt seg. Samtidig er det viktig å legge ut på høring og få en skikkelig høringsprosess.
 3. Jeg er ikke direkte imot hyttebygging, og det kan fortsatt bygges fritidsboliger.
 4. Samtidig har jeg kommet til det punktet hvor det er betimelig å stille spørsmål ved når nok er nok. Nå ligger det omkring 50 hytter ute til salgs i Røros kommune. Vi har nesten 200 ferdigregulerte tomter klare til byggestart. I tillegg er det forskjell på hytter. Tida med store hytter med luksusstandard må være over.

Tove Iren Gløtheim Ryttervoll (Sp)

– Jeg ønsker ikke å uttale meg i saken.

Sigrid Meli Simensen (Sp)

– Jeg ønsker ikke å svare på dette før vi har høringssvar og diskutert i partigruppa, fordi det er en veldig sammensatt sak.

Rob Veldhuis (H)

 1. Jeg er for.
 2. Jeg synes det er et ganske fint prosjekt. Jeg er fullstendig klar over at det må skje noe innenfor hyttebyggingen. Tida er forbi for store hytter på store tomter. Dette prosjektet kan bli veldig bra fordi det er en ny tenkemåte når det gjelder plassering i landskapet, men først må vi ta en runde. Det blir nok utfordringer med sektormyndighetene, og derfor må den ut på høring. Da får vi svarene vi trenger.
 3. Jeg er for hyttebygging, men det må tilpasses til nåtiden og for framtida. Det er derfor Fruhaugen kan være et pilotprosjekt, for å se på hvordan en kan bygge hytter i framtida. Jeg mener det kan være nyttig. Vi er avhengig av hytteturistene. Jeg kunne tenke meg at det blir blanding av helårsboliger og fritidseiendommer. Vi må tørre å tenke annerledes, kanskje sentrumsnære fritidseiendomer der en ikke gjør innhugg i nye, urørte arealer. Sentrumsnære arealer kan bidra til utvikling og gir et helt annet økonomisk bilde, også for de som kjøper eiendommene.
 4. Det er helt åpenbart at hyttefolk er de mest trofaste turistene vi har. Dessuten er de relativt uavhengig av svingninger i økonomien. Når en har tatt valget og kjøpt eiendom, har du en intensjon om å komme ofte på besøk. Ellers kjøper du ikke eiendom. Hyttesalg kan kalles forsikringspremie for turistnæringen og kommunen. Eierne kommer til å besøke oss og bruke eiendommen. De er konjunkturuavhengige turister. Det gjør at utelivstilbud kan bestå og butikkene selger, og de er ikke så sesongavhengige.

Ole Jørgen Kjellmark (H)

 1. Jeg er for utbygging av Fruhaugen.
 2. Prosjektet er nærme Røros og utenfor reindriftsområdet. Her vil hyttene bli attraktive over tid. Det er ikke noe stort hyttemarked en, men det utvikler seg. Et annet argument for utbygging er at det vil tilføre bygda aktivitet. De kan risikere at det blir noen lokale arbeidsplasser med brøyting og andre tjenester.
 3. Jeg er for hytteutbygging generelt i Røros.
 4. Vi må ha noe å leve av på Røros, ganske enkelt. Vi har bestemt oss for at reiseliv er et satsingsområde. Hytteeiere betaler en inngangsbillett på tre millioner kroner for å bli turist på Røros, og samtidig er de på besøk mellom 20-30 ganger i året. Det bli mye igjen på Røros av det. Det er kort og godt at det dreier seg om arbeidsplasser. Vi som er i byggebransjen ser endringer i utviklingen først, men på lang sikt gjelder det hele kommunen, spesielt de som driver med handel i sentrum og kultur.
Kjell Magnus Krog. Foto: Marit Langseth
Kjell Magnus Krog. Foto: Marit Langseth

Kjell Magnus Krog (H)

 1. Jeg er for høring og positiv til prosjektet, men det skal nok gjøres om på det. Jeg er positiv til alt som har med utvikling og næring å gjøre, altså næringsutvikling.
 2. Det er mange årsaker til at jeg er positiv. Det vi stemte for var om prosjektet skulle ut på høring eller ikke. Det jeg finner positivt er at det er næringsutvikling, samtidig er det et interessant og utradisjonelt prosjekt. Det er en kombinasjon av boliger og fritidsboliger. I Røros er det stor etterspørsel etter boliger og stor manko på tomter. Det er greit at noen tar initiativ og prøver å få til ting.
 3. Vi i Høyre har sagt vi er for kontrollert utbygging av fritidsboliger. Det skal ikke være fritt fram.
 4. Det er en del områder som allerede er lagt ut til fritidsboliger. Vi bør følge arealplan. Hyttebygging bidrar til sysselsetting og utvikling både på kort og lang sikt. Det tror jeg er viktig.

Sadmira Buljubasic (Ap)

 1. Jeg ønsker ikke å uttale meg om det. Selv om jeg stemte for høring er det ikke sikkert jeg er for selve utbygginga.
 2. --
 3. Jeg er litt begge deler. Jeg er for at vi skal utvikle oss, men ikke nødvendigvis med å bare bygge hytter. Vi trenger fastboende, men er samtidig en hyttekommune som trenger hytteboere. Det kommer et tidspunkt der det begynner å bli nok.
 4. --

Rune Tørresvold (Ap)

 1. Jeg bikker mot å være imot.
 2. Blant annet på grunn av at arealet er dårlig utnyttet. Prosjektet beslaglegger et stort område og det er litt for mye luft og vei. Det er det som er hovedessensen. Og at jeg ikke har trua på at det er marked for den typen hytter. Hadde det vært enda mer sentral plassering, kanskje, men ikke uti der.
 3. Det er jeg for.
 4. Hyttefolket er et viktig bidrag i det lokale næringslivet. Både for handel, på entreprenørsida og i lokalsamfunnet

Jon Anders Kokkoll (Ap)

 1. Jeg er for prosjektet i den forstand at det fortjener å komme på offentlig høring. Det er et vesentlig demokratisk prinsipp. Vi må vurdere hver sak individuelt. Jeg stiller meg positiv til prosjektet totalt sett. Om det gjelder alternativ én eller to må vi ta når høringsinnspillene har kommet inn og blitt behandlet av sektormyndighetene og planavdelingen i kommunen.
 2. Jeg er generelt positiv til alt som har med næringslivsutvikling å gjøre. Vi har veldig god erfaring med å være motstandere av prosjekter av en viss størrelse som har vist seg å være bra for rørossamfunnet. Om dette blir bra for rørossamfunnet vil tida vise. Nå får regulanten mulighet til å svare ut innspillene som kommer. Kommunestyret er delt i saken, og det har vært leit for bygda. At det har oppstått så stor dissens mellom brukere og fastboende i Galåen. Samtidig må vi våge å se prosjektet fra et større perspektiv enn det.
 3. Der vi har en arealplan der vi kan åpne for hyttebygging, er jeg prinsipielt for. Jeg skjønner vi må hensynta nye tegn i tiden, blant annet når det gjelder arealbruk og klimaavtrykk, men det er en prosess vi må ta på overordnet plan.
 4. Når jeg ser betydningen av av hyttetrafikken i regionen, ser jeg at det betyr mye for alle kommunene. Det ser vi blant annet i markedsundersøkelsen. Vi har mye areal å ta av, og mye er egnet til hyttebygging, ikke noe annet. Så for næringsutviklinga er det viktig med tydelige signaler i den retninga. Hyttebygging betyr mye for næringa, og det virker positivt inn på kommuneøkonomien at vi har høy sysselsetting. Hytter har en kostnad, blant annet med tanke på helsetilbud for besøkende, men dette er ikke noe unikt for Røros.

Liv Hanne Tønset (Ap)

– Denne saken er behandlet i kommunestyret, og jeg har sagt klart hvorfor jeg stemte som jeg gjorde. Dette skal ikke behandles i en avis, men i planutvalg og kommunestyre.

Powered by Labrador CMS